• 1
  • 1
  • 1

วิดีโอแนะนำ

บทความโรคหลอดเลือดสมอง ดูทั้งหมด

Post Title

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การจัดเตรียมอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงควรคํานึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดร่วมด้วย โดยต้องลดอาหารที่มีไขมันสูง ตลอดจนการนําหลักโภชนบําบัดไปใช้ให้ถูกต้องควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์ จะทําให้ผลการรักษาดีขึ้นได้ +++ หลักสําคัญในการควบคุมและป้องกัน

อ่านต่อ >>
Post Title

อัมพาตครึ่งซีก

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายควรไดรับการฟนฟูหลังจากมีอาการเร็วที่สุดเทาที่ทําได และควรปฏิบัติตอเนื่องสําหรับผูปวยในระยะแรกยังไมมีการฟนตัวของกลามเนื้อและระบบสั่งการจะเนนการฟนฟูเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน

อ่านต่อ >>
Post Title

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ ความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประชากรไทย ก่อให้เกิดความพิการเป็นภาระการดูแลของครอบครัวส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ

อ่านต่อ >>
Post Title

ภาวะข้อยึดติด

ภาวะข้อยึดติด ขอเขายึดในทางอขอเทาติดในทาเขยง ขอศอกติดในทางอขอมือและขอนิ้วมือติดในทางอ การฟนฟูสภาพ 1.การจัดทาทางเพื่อปองกันขอติดยึด

อ่านต่อ >>
Post Title

อาการมือบวม

เกิดจากกลามเนื้อออนแรงไมสามารถหดตัวบีบไลเลือดและน้ําเหลืองกลับสูหัวใจไดสะดวก รวมกับการปลอยแขนหอยลงถาปลอยใหมือบวมนานอาจจะทําใหขอยึดติดไดงาย

อ่านต่อ >>
Post Title

การเข้ารับบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

แนวทางปฏิบัติ การเข้ารับบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน งานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์ แนวทางในการปฏิบัติแบ่งเป็น 3 กรณี1. เมื่อผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยจากหอผู้ในป่วย (IPD)

อ่านต่อ >>

PDF เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ดูทั้งหมด

Project Name
Project Name
Project Name
Project Name
Project Name
Project Name