บทความ

การปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม

Post Title

รายละเอียด

การปรับสภาพบานและสิ่งแวดลอมเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูปวยและผูดูแลในการใช
ชีวิตประจําวันและทํากิจวัตรประจําตัว
ประตู
กรณีผูปวยที่ใชรถเข็น ควรมีความกวางเพียงพอใหรถเข็นสามารถผานเขาออกไดโดยมีความกวางประมาณ
86-90 เซนติเมตรการเปดปดตองทําไดโดยงายและไมควรมีธรณีประตู
กรณีที่ผูปวยใชมือไมคลองควรดัดแปลงลูกบิดเปนแบบกานยาวเพื่อใชทอนแขนเปดแทนได
ราวเกาะติดตั้งไวทุกแหงที่อาจลื่นลมงายเชนปากประตูเขาบานบันไดหองน้ําโดยราวเกาะควรสูงจากพื้น
85เซนติเมตรมีเสนผานศูนยกลาง 1.5นิ้ว

เกาอี้
มั่นคงแข็งแรงไมเลื่อนงายความสูงพอเหมาะมีที่เทาแขนเพื่อยันตัวเวลาลุกไดสภาพทั่วไปในบาน
จัดเฟอรนิเจอรและของใชใหเปนระเบียบไมกีดขวางและหยิบใชงายพื้นทางเดินไมลื่นมีแสงสวางเพียงพอ

เตียงความสูงพอเหมาะ หอยขาฝาเทาควรวางราบพื้นไดพอดีที่นอนไมแข็งหรือนุมไปเสริมราวขางเตียง
เพื่อใชยันลุกขึ้นจากทาตะแคงสภาพทั่วไปในหองนอนมีแสงแดดเพียงพอ ไมมีพื้นตางระดับ และไมลื่น
ไมไกลจากหองน้ํามาก หรือหาเกาอี้นั่งถายในหองนอนดวย

กอกน้ํา
ควรใชเปนแบบกาน แบบยกขึ้นลงหรือปดซายขวาก็ได แทนการใชกอกน้ําแบบลูกบิด

โถสวม
ควรเปนโถชักโครก ทําราวจับไวดานขางเพื่อชวยเวลาลุกนั่ง หรือยายตัวจากรถนั่งคนพิการ
ถาโถสวมเปนแบบนั่งยองควรดัดแปลงโดยใชเกาอี้พลาสติกมีที่พิง เจาะรูตรงกลางขนาดกวางพอ
ประมาณลบคมใหเรียบรอย เสริมไมที่ขาเกาอี้เพื่อเพิ่มความมั่นคงแกเกาอี้ นําเกาอี้ที่ดัดแปลงแลว
มาวางครอบบนโถสวมเดิมเกาอี้ดัดแปลงนี้สามารถใชเปนเกาอี้นั่งอาบน้ําได

สภาพทั่วไปในหองน้ํา
จัดเตรียมอุปกรณที่หยิบไดงาย เชนที่แขวนผาเช็ดตัวไมสูงมาก พื้นหองน้ํามีวัสดุกันลื่น มีเกาอี้นั่ง
เวลาอาบน้ําหรือทําความสะอาดรางกาย

ที่มาของรูปภาพ  : 
https://www.dezeen.com/2013/08/23/adept-plans-looping-masterplan-for-chinese-city-district/

PDF

VDO