บทความ

สิทธิคนพิการ

Post Title

รายละเอียด

การจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ
คุณสมบัติ สถานที่ยื่นคําขอ การยื่นคําขอแทนคนพิการ เอกสารที่เกี่ยวของกับการยื่นคําขอ อายุบัตรประจําตัวคนพิการ สิทธิสําหรับคนพิการดานการรักษาพยาบาล
1. รับบริการรักษาพยาบาล ฟนฟูสภาพ เชน กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด การปรับพฤติกรรมได
ที่สถานีอนามัย ศูนยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐทุกแหงและโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้น
ทะเบียนโดยไมเสียคาใชจาย
2. คนพิการสามารรับอุปกรณ เครื่องชวยความพิการตามความพิการ จากหนวยบริการที่ใกลบาน
ของคนพิการหรือจากหนวยบริการของรัฐทั่วประเทศ
3. คนพิการและผูดูแล สามารถไดรับการฝกอบรมเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพและการดูแลชวยเหลือ
คนพิการตามประเภทความพิการ

PDF

VDO