บทความ

การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

Post Title

รายละเอียด

งานดูแลสุขภาพผูปวยที่บานของโรงพยาบาลนครพิงค

พื้นที่ดําเนินการ
กลุมผูปวยการใหบริการดูแลตอเนื่องที่บาน
ตองไดรับการอนุญาตจากผูปวยหรือญาติกอน หากทานตองการรับบริการ กรุณาแจงแพทยผูใหการรักษา
หรือพยาบาลประจําหอผูปวย

หากมีขอสงสัยตองการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอที่ เบอรโทร ๐๕๓-๙๙๙๒๑๕ งานดูแลสุขภาพผูปวยที่บาน
ของโรงพยาบาลนครพิงค์

PDF

VDO