บทความ

ภาวะกลืนลำบาก

Post Title

รายละเอียด

เกิดจากการทํางานผิดปกติของริมฝปาก ปาก ลิ้น เพดาน หลอดคอ กลองเสียง และหลอดอาหาร

เลือกอาหารใหเหมาะสม ในกรณีที่สามารถรับประทานอาหารไดบางแลวเริ่มจาก

2)อาหารปนขนมากและปานกลาง

4)อาหารออนปกติ

5. ระวังอาการ
ถาไมรักษาทําใหเกิดภาวะดังนี้!!!!


ที่มาของรูปภาพ  :   
http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9570000121287

PDF

VDO