บทความ

ภาวะข้อยึดติด

Post Title

รายละเอียด

ขอเขายึดในทางอขอเทาติดในทาเขยง
ขอศอกติดในทางอขอมือและขอนิ้วมือติดในทางอ

1.การจัดทาทางเพื่อปองกันขอติดยึด

เกิดจาก
โดยกระตุนใหผูปวยทําเปนจังหวะชาๆสม่ําเสมอ ใชตามองและพยายาม
ออกกําลังรวมดวย เพื่อที่ผูปวยจะไดเริ่มเรียนรูในการเคลื่อนไหว

ทายกแขนขึ้น
ผูปวยนอนหงายมือหนึ่งจับที่ขอศอกผูปวย ยกแขนผูปวยขึ้นเหนือศีรษะ และลดแขนลงกลับ
อีกมือหนึ่งจับที่ขอมือ ตําแหนงเดิม

ทาหมุนแขน
ผูดูแลจับที่ขอมือและขอศอกกาง หมุนแขนผูปวยขึ้นไปทางศีรษะ หมุนแขนลงมาทางปลายเทา
แขนออกประมาณ 90 องศาตั้งศอก โดยขอศอกอยูที่เดิมคางไว 5 วินาที ขอศอกอยูที่เดิม คางไว 5 วินาที
ขึ้นใหปลายนิ้วชี้ขึ้นบนเพดาน

ทางอ-เหยียดศอก
ผูปวยนอนหงาย ญาติจับที่ขอมือ จับแขนผูปวยงอศอกเขาคางไวแลว เหยียดออกจนสุดในทาหงายมือ
ใหผูปวยหงายมืออีกขางจับที่ขอพับ 5 วินาที คางไว 5 วินาที

ทากระดกขอมือขึ้น-ลง
ผูปวยนอนหงาย ผูดูแลใชมือจับที่ขอมือของผูปวย พรอมทั้งจับกระดกขอมือขึ้น-ลง
อีกขางจับที่ฝามือของผูปวย

ทากํา-แบมือ
ผูดูแลจับที่นิ้วมือผูปวยในทาชี้ งอนิ้วหัวแมมือเขาไปกอน ในทากํามือจนสุด
นิ้วมือขึ้นพรอมกับเหยียดนิ้วจนสุด

ทางอ-เหยียดเขา
ผูปวยนอนหงายผูดูแลจับที่ขอเทา แลวคอยๆ เหยียดขาออกจนสุด
และขอเขาของผูปวยงอเขาและสะโพก

ทากาง-หุบขา
มือผูดูแลรองที่ใตเขาและสนเทาของผูปวย จากนั้นกางขาผูปวยออกไปดานขางจนสุด

ทากระดกขอเทาขึ้น-ลง
ฝามือของผูดูแลรองอยูตรงสนเทา ออกแรงดัน จนปลายเทากระดกขึ้นคางไว 5 วินาทีแลวคอยๆปลอย
ที่แขนทอนลาง

3. อุปกรณเสริม
สวมใสเพื่อปองกันขอติดยึดเพิ่มขึ้น และคงพิสัยขอใหอยูในทาที่เหมาะสม หลังใสควรสังเกตรอยแดงบริเวณ
ผิวหนังและปุมกระดูกทุกครั้ง ถามีแผลบริเวณที่ใสอุปกรณ ควรมาปรึกษาแพทย

อุปกรณดามแขนและมือ อุปกรณประคองขอเทา
ควรสวมถุงเทาและรองเทาทุกครั้งที่สวมใส
รองเทาที่เหมาะสมไมควรคับแนนเกินไป
และตองมีสายรัด ไมควรสวมรองเทาแตะ

PDF

VDO