บทความโรคหลอดเลือดสมอง

เรียงลำดับข้อมูล :
Post Title

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ ความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประชากรไทย ก่อให้เกิดความพิการเป็นภาระการดูแลของครอบครัวส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ

อ่านต่อ >>
Post Title

อัมพาตครึ่งซีก

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายควรไดรับการฟนฟูหลังจากมีอาการเร็วที่สุดเทาที่ทําได และควรปฏิบัติตอเนื่องสําหรับผูปวยในระยะแรกยังไมมีการฟนตัวของกลามเนื้อและระบบสั่งการจะเนนการฟนฟูเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน

อ่านต่อ >>
Post Title

ภาวะข้อยึดติด

ภาวะข้อยึดติด ขอเขายึดในทางอขอเทาติดในทาเขยง ขอศอกติดในทางอขอมือและขอนิ้วมือติดในทางอ การฟนฟูสภาพ 1.การจัดทาทางเพื่อปองกันขอติดยึด

อ่านต่อ >>
Post Title

กล้ามเนื้อหดเกร็ง

เกิดจากการสูญเสียการควบคุมการทํางานจากสมอง ทําใหกลามเนื้อหดเกร็งโดยไมไดตั้งใจ”กลามเนื้อหดเกร็งที่แขนขาสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจะมีรูปแบบเฉพาะ

อ่านต่อ >>
Post Title

ภาวะข้อไหล่หลุด

การฟนฟูสภาพและการปองกัน 1. หลีกเลี่ยงการดึงหรือกระชากแขนขางที่ออนแรง 2. จัดทาทางของแขนใหเหมาะสม ไมปลอยใหแขนขางนั้นหอยในทานั่งใหใชหมอนรองแขนขาง ที่ออนแรงหรือถานั่งบนเกาอี้หรือรถเข็นใหวางแขนไวบนที่พักแขนทุกครั้ง

อ่านต่อ >>
Post Title

อาการมือบวม

เกิดจากกลามเนื้อออนแรงไมสามารถหดตัวบีบไลเลือดและน้ําเหลืองกลับสูหัวใจไดสะดวก รวมกับการปลอยแขนหอยลงถาปลอยใหมือบวมนานอาจจะทําใหขอยึดติดไดงาย

อ่านต่อ >>