บทความ

อาการมือบวม

Post Title

รายละเอียด

เกิดจากกลามเนื้อออนแรงไมสามารถหดตัวบีบไลเลือดและน้ําเหลืองกลับสูหัวใจไดสะดวก
รวมกับการปลอยแขนหอยลงถาปลอยใหมือบวมนานอาจจะทําใหขอยึดติดไดงาย

1. จัดทาทางวางมือสูงอยาหอยมือต่ํา
2. หลีกเลี่ยงการนอนทับขางที่ออนแรง
3. การบริหารมือและแขนขางอัมพาต

การบริหารมือ
ทากางนิ้ว
คว่ําฝามือแลวกางนิ้วมือออกใหกวางที่สุดแลวหุบ

ทาจีบมือ
ทําทาจีบโดยใหปลายนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือจรดกันนิ้วที่เหลือเหยียดตรง

ทากํามือ
หงายฝามือขึ้น แบมือ แลวคอยๆ กํามือบีบใหแนนพอประมาณ คางไว 5 วินาที แลวคลายออก
ถามีแรงบีบมากขึ้นใหบีบลูกบอลหรือผาแทน

ทําทาละ 20 ครั้งในแตละทา และทํา 2-3 รอบตอวันกรณีที่มือยังไมมีแรงหรือยังขยับเองไมไดใหทําทาดังนี้โดยใชมือผูปวยขางที่มีแรงชวยหรือใหผูดูแลทําให
ใชมือขางที่มีแรงจับนิ้วมือขาง จับนิ้วเหยียดออกใหสุดทุกนิ้ว ประสานมือทั้งสองขางเขาดวยกัน
ที่ออนแรงใหกํามือเขามา แลวพลิกมือไปมา

4. การบีบนวดเพื่อไลเลือดน้ําเหลืองจากมือ

ถามือบวมรวมกับมีอาการปวดไหลแขนมือบวมแดงรอนปวดแสบรอนเหมือนไฟเผาหรือปวดเมือ
มีการสัมผัสมักจะเกิดจากกลุมอาการเจ็บปวดเฉพาะที่แบบซับซอน (CRPS)ควรรีบมาพบแพทย

PDF

VDO