บทความ

คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Post Title

รายละเอียด

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ อัมพาตเปนโรคที่พบบอยโดยเฉพาะในผูสูงอายุ และผูที่มีปจจัยเสี่ยง
อีกทั้งยังเปนสาเหตุการตาย และความพิการที่สําคัญในประเทศไทย
โรคนี้ถาเปนแลวแมรอดชีวิตก็มักจะมีความพิการหลงเหลืออยูไมมากก็นอย อยางไรก็ตามโรคนี้สามารถปองกันได
และถารีบรักษาตั้งแตเริ่มมีอาการก็อาจชวยใหรอดชีวิตและมีความพิการนอยลงหรือกลับไปทํางานตามปกติ

พบไดรอยละ 70 สงผลใหสมองสวนนั้นไมสามารถทํางานไดตามปรกติ
สาเหตุของหลอดเลือดตีบตันเกิดไดจาก

เกิดจากมีไขมันและหินปูน มาสะสมที่ผนังดานในของ
หลอดเลือด ทําใหหลอดเลือดแคบลงเรื่อยๆ จนมีการอุดตันในที่สุด การเกิดหลอดเลือดแข็งนี้ พบไดมากในผูสูงอายุ
ผูที่มีโรคตางๆ ที่เปนปจจัยเสี่ยงไดแกความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานภาวะไขมันในเลือดสูงสูบบหร ี่จัดหรือดื่มสุราจัด
ผูปวยสวนนอยเกิดหลอดเลือดอุดตันจากโรคของหลอดเลือดเอง เชนหลอดเลือดผิดปกติแตกําเนิด หลอดเลือดอักเสบ
หรือมีความผิดปกติในการแข็งตัวของหลอดเลือดPDF

VDO