บทความ

การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระ

Post Title

รายละเอียด

ถาผูปวยรูสติและเคลื่อนไหวดีขึ้นมักจะควบคุมปสสาวะและอุจจาระภายใน 2-3 อาทิตยการดูแลและปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะ
ปญหาที่พบ
5. ลางมือกอนเทน้ําปสสาวะออกจากถุงรองรับน้ําปสสาวะทั้งกอนและหลังการดูแลและปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยที่เริ่มปสสาวะเองได
ถาปสสาวะไมออกหรือออกนอยและคลําแลวรูสึกตึงๆบริเวณทองนอยใหรีบมาโรงพยาบาล
การฝกการขับถายอุจจาระ
5. รับประทานยาระบายตามแพทยสั่ง

PDF

VDO